Privacyverklaring

Privacy Policy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Wij hebben onlangs ons privacybeleid bijgewerkt om duidelijk te maken hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen volgens de nieuwe Privacywetgeving van de EU (GDPR). De AVG is de vertaling van de GDPR. De AVG vervangt de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Ons bijgewerkte beleid geeft je meer informatie over:

 • De informatie die we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken.
 • Waarom we het opslaan en waarom we deze bewaren.
 • Hoe kun je een verzoek indienen om informatie bij te werken, te corrigeren of te laten verwijderen.

1 Verantwoordelijke partijen

Heimstaden Netherlands B.V. fungeert als eigendomsbeheerder van de volgende verhuurder(s) die elk zijn ingeschreven op het volgende adres: Herikerbergweg 328-330 in Amsterdam Zuidoost, Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als:

GEORGE VASTGOED HOLDING B.V. (Registratienummer 60440678), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

GEORGE VASTGOED 1 B.V. (Registratienummer 60450525), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.   

GEORGE VASTGOED 2 B.V. (Registratienummer 60450509), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

WOONFONDS HOLDING 1 B.V. (Registratienummer 62165321), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

WOONFONDS LIMBURG 1 B.V. (Registratienummer 62181491), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

WOONFONDS NOORD NEDERLAND 1 B.V. (Registratienummer 62181408), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

WOONFONDS MIDDEN NEDERLAND 1 B.V. (Registratienummer 62182005), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.   

WOONFONDS ZUID NEDERLAND 1 B.V. (Registratienummer 62180681), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

WOONFONDS GELDERLAND 1 B.V. (Registratienummer 62178164), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

WOONFONDS OVERIJSSEL 1 B.V. (Registratienummer 62181734), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

WOONFONDS NOORD-HOLLAND 1 B.V. (Registratienummer 62178512), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

WOONFONDS ZUID-HOLLAND 1 B.V. (Registratienummer 62178350), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

WOONFONDS NEDERLAND 2 B.V. (Registratienummer 62164600), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

WOONFONDS ZUID-NEDERLAND 2 B.V. (Registratienummer 62181262), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

WOONFONDS GELDERLAND 2 B.V. (Registratienummer 62209736), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

WOONFONDS MIDDEN-NEDERLAND 2 B.V. (Registratienummer 62209264), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

WOONFONDS OVERIJSSEL 2 B.V. (Registratienummer 62209329), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

WOONFONDS ZUID-HOLLAND 2 B.V. (Registratienummer 62181017), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

WOONFONDS NOORD-NEDERLAND 2 B.V. (Registratienummer 62209272), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

WOONFONDS NOORD-HOLLAND 2 B.V. (Registratienummer 62210432), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

WOONFONDS LIMBURG 2 B.V. (Registratienummer 62209299), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.   

WOONFONDS HOLDING 3 B.V. (Registratienummer 64800318), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.    

WOONFONDS NEDERLAND 3A B.V. (Registratienummer 64800512), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.     

WOONFONDS NEDERLAND 3B B.V. (Registratienummer 64800644), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.     

WOONFONDS HOLDING 4 B.V. (Registratienummer 66004918), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.    

WOONFONDS NEDERLAND 4A B.V. (Registratienummer 66006554), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.   

WOONFONDS NEDERLAND 4B B.V. (Registratienummer 66006511), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.   

WOONFONDS HOLDING 5 B.V. (Registratienummer 70128022), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.   

WOONFONDS NEDERLAND 5A B.V. (Registratienummer 70131961), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.   

WOONFONDS NEDERLAND 5B B.V. (Registratienummer70132089), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.   

Heimstaden Netherlands B.V. is in opdracht van Heimstaden AB belast met het beheer en de verhuur van een grote woningportefeuille met een landelijke dekking, ten behoeve van een aantal entiteiten die de betreffende woningen in eigendom hebben. Het betreffen zowel uitpondwoningen als huurwoningen, zowel in de sociale als in de vrije sector.

In deze privacyverklaring leggen we uit voor welke doeleinden we jouw persoonsgegevens kunnen verwerken. Verder bevat deze privacyverklaring belangrijke informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij hechten waarde aan jouw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Heimstaden Netherlands B.V respecteert en beschermt persoonsgegevens van haar (potentiele) huurders en kopers. Als verwerker hebben we allerlei persoonsgegevens nodig. Uitgangspunt is niet meer gegevens dan nodig. Met deze gegevens gaan we vertrouwelijk om. We gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.

2  Inventarisatie persoonsgegevens

Heimstaden Netherlands B.V. verzamelt diverse persoonsgegevens van individuen, meestal van (potentiële) huurders en kopers, en van hun echtgenoten, garanten, voogden en curatoren. Deze gegevens worden veelal vastgelegd op het moment dat een huurovereenkomst of koopovereenkomst wordt afgesloten of op andere momenten dat er contract is met deze belanghebbenden. De dagelijkse omgang met de huurder in verband met de huur van onroerend goed van de verhuurder zal plaatsvinden via externe property managers.

Daarnaast verwerkt Heimstaden Netherlands B.V. ook persoonsgegevens van sollicitanten, medewerkers, leveranciers, en andere contactpersonen die diensten verlenen aan Heimstaden Netherlands B.V. Alle persoonsgegevens die in het kader van een dienstverband bij Heimstaden worden verzameld, zullen als verantwoordelijke worden verwerkt.

We verzamelen qua persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), voorletters, tussenvoegsel
 • ID-nummer
 • Adres (postcode en plaats)
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens en rekeningnummer
 • Burgerlijke staat (in koopaktes)
 • Voertuig kentekenplaat
 • Salarisgegevens

We verzamelen geen specifieke bijzondere persoonsgegevens. Met paspoortgegevens en ID- gegevens gaan wij zorgvuldig om, of laten wij controleren door onze externe partijen, zoals verkoop- en verhuurmakelaars en beheerders.

3 Waarvoor hebben wij persoonsgegevens nodig?

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van (potentiële) huurders en kopers van woningen, echtgenoten, voogden, garanten en curatoren voor de volgende doeleinden:

 • Voor de verhuur: het opstellen van een huurcontract, het beoordelen van de geschiktheid voor het huren van de unit.
 • Beantwoording van vragen, geschillen en klachten.
 • Voor het dagelijks beheer en onderhoud.
 • Terugbetalen van waarborgsommen.
 • Innen van schulden.
 • Interne controle, bedrijfscontinuïteit, marketing doeleinden, nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • In het kader van een voorgenomen zakelijke transactie, zoals een overdracht van activa of aandelen of een fusie.
 • Voor enquête doeleinden. Om de huurderstevredenheid te verhogen, verwerken wij persoonsgegevens.

De voor deze verwerkingen gehanteerde juridische gronden zijn (a) om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst b) naleving van een wettelijke verplichting (c) toestemming en (d) het rechtmatige belang van de verhuurder als (potentiële) verhuurder, zoals het belang van de verhuurder om zijn bedrijf en huurobjecten te beschermen en te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het beoordelen van de geschiktheid van personen die de objecten van de verhuurder willen huren.

4 Gegevens delen met andere organisaties

In het kader van de hierboven vermelde doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, zoals adviseurs, externe beheerders, dienstverleners (zoals software- en applicatieaanbieders en consultants), onderhoudsbedrijven, externe makelaars/bemiddelaars en bevoegde autoriteiten en overheidsinstanties.

Als een andere partij of instantie werk voor ons verricht) moet deze partij een (sub)verwerkingsovereenkomst hebben getekend waarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan.

In het kader van HR en sollicitaties delen wij persoonsgegevens met recruiters, salarisadministratie, pensioen- en uitkeringsverstrekkers en bevoegde autoriteiten.

Op het moment dat u huurder wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Kortom: wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.

5 Gebruiken en beschermen van persoonsgegevens

Geheimhouding

Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens van onze huurders, is contractueel gebonden aan een geheimhoudingsplicht

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen en zo lang nodig is of is toegestaan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of verwerkt. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens op grond dat ze zijn verlopen of toestemming is ingetrokken of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Beveiliging

We zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Om zeker te weten dat alleen geautoriseerde personen de persoonsgegevens kunnen inzien en bewerken, moeten systemen altijd beveiligd zijn met een wachtwoord en als het kan ook met een gebruikersnaam. Heimstaden Netherlands B.V. heeft dus alle noodzakelijke technische beveiligingsmaatregelen genomen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zodat niemand onrechtmatig deze persoonsgegevens kan verwerken. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

6 Welke rechten heeft u?

Elk individu heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Verzoeken tot inzage kunnen via e-mail of schriftelijk worden ingediend bij Heimstaden Netherlands B.V. Wanneer een verzoek tot inzage wordt gedaan krijgt de verzoeker een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van deze gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van deze persoonsgegevens.

Verzoeken tot correctie van persoonsgegevens worden alleen gehonoreerd als de gegevens onjuist zijn of onvolledig zijn voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Als het correctieverzoek wordt gehonoreerd, dan zal Heimstaden Netherlands B.V deze wijzigingen zo snel mogelijk doorvoeren. Ook worden deze wijzigingen aan eventuele derde partijen doorgegeven aan wie deze gegevens in het verleden zijn verstrekt, tenzij deze kennisgeving onmogelijk is of onevenredige inspanningen kost.

7 Vragen

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Heimstaden Netherlands B.V.
Herikerbergweg 328-330
1101 CT Amsterdam Zuidoost
compliance@heimstaden.nl

Cookie voorkeuren aanpassen

U kunt via deze link uw cookie voorkeuren weer aanpassen.